.

พระธาตุ

 • พระบรมธาตุสวี
  วัดพระบรมธาตุสวี
  จังหวัดชุมพร
 • พระบรมธาตุไชยา
  วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • พระมหาธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้ว
  วัดเขียนบางแก้ว
  จังหวัดพัทลุง
 • กราบพระบรมธาตุ ยอดทอง ว่าที่มรดกโลก ชมสถาปัตยกรรมวัดมหาธาตุวรวิหาร

  พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมทรงระฆังคว่ำ มีจุดเด่นที่ยอดเจดีย์ซึ่งหุ้มด้วยทองคำแท้ จากความเชื่อเล่าสืบตอกันมาว่า องค์พระธาตุประกอบด้วยทองรูปพรรณและของมีค่ามากมายจรดปลายเจดีย์ ซึ่งสิ่งของมีค่าเหล่านี้พุทธศาสนิกชนนำมาถวาย แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้ตนได้พบกับนิพพาน ด้วยความมีชื่อเสียงและศักดิ์สิทธิ์ของพระบรมธาตุเจดีย์จึงดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วสารทิศแวะมากราบไหว้ขอพร พระธาตุเมืองคอนถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นปูชนียสถานที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของพุทธศาสนิกชน เป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของคนคอนและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งยังได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติ ด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามสะท้อนถึงอดีต องค์พระธาตุยังเป็นต้นแบบของพระธาตุอีกหลายแห่งทางภาคใต้ ความเลื่อมใสศรัทธาต่อองค์พระธาตุ เป็นที่สนใจของคนทั้งในประเทศและชาวต่างชาติประเทศ จนได้รับการผลักดันเข้าสู่การจนทะเบียนเป็น “มรดกโลก” เชื่อกันว่า หากได้กราบสักการะพระธาตุเมืองคอนครบ 9 ครั้งจะยิ่งทำให้ชีวิตพบกับความเจริญรุ่งเรืองในด้าน การค้าขาย และประกอบธุรกิจ มีโชคลาภและอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข

  ประวัติความเป็นมา

  ตามตำนานกล่าวว่า พระธาตุเมืองคอน สร้างมามากกว่า 1,500 ปี มีศิลปะการก่อสร้างแบบศรีวิชัย โดยเจ้าชายธนกุมารและพระนางเหมชาลาและบาคู (นักบวช) ชาวลังกา เป็นผู้นำเสด็จพระบรมธาตุมาประดิษฐาน ณ หาดทรายแก้วและสร้างเจดีย์องค์เล็ก ๆ เพื่อเป็นที่หมายไว้ ต่อมาปี พ.ศ. 1093 พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช (พระเจ้าจันทรภาณุ) ได้ทำการสร้างเมืองนครศรีธรรมราชขึ้น พร้อมการก่อสร้างเจดีย์ขึ้นใหม่เป็นทรงศาญจิ และในปี พ.ศ. 1770 พระองค์จึงได้รับเอาพระภิกษุจากลังกามาตั้งคณะสงฆ์และบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์ให้เป็นไปตามแบบสถาปัตยกรรมทรงลังกา อันเป็นแบบที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันคือ เป็นทรงระฆังคว่ำ หรือโอคว่ำ มีปล้องไฉน 52 ปล้อง รอบพระมหาธาตุมีเจดีย์ 158 องค์ สูงจากฐานถึงยอด 37 วา 2 ศอก ยอดสุดของปล้องไฉนหุ้มทองคำเหลืองอร่าม สูง 6 วา 1 ศอก แผ่เป็นแผ่นหนาเท่าใบลานหุ้มไว้ น้ำหนัก 800 ชั่ง (หรือ 960 กิโลกรัม)

  เส้นทาง

  พระธาตุเมืองคอน ตั้งสง่าอยู่กลางใจเมืองนครศรีธรรมราช ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร บนถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช การเดินทางโดนรถยนต์ส่วนตัว จากเส้นทางสาย 401 ถึงตัวเมืองนครศรีธรรมราช ไปที่ถนนราชดำเนิน เมื่อถึงตำบลในเมืองวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเด่นตระหง่านอยู่ด้านขวามือ การเดินทางโดยรถสาธารณะจากตัวเมืองนคร สามารถนั่งรถโดยสารสายสนามกีฬา-หัวถนน (รถสีฟ้า) ค่าโดยสารประมาณ 10 บาท ไปลงหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือจะนั่งรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ประมาณ 20-50 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทาง

  ลักษณะทางสถาปัตยกรรม

  สถานที่แนะนำ

  ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร มีพระเจดีย์และวิหารที่โดดเด่นดังนี้ 1. พระบรมธาตุเจดีย์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1719 เป็นพระเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ และเป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่องค์แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ฐานใต้ระเบียงทับเกษตรมีช้างล้อม 22 เชือก ถือเป็นมหาสถูปนอกเมืองที่สร้างขึ้นตามคติลังกา (เมืองที่กล่าวถึงนี้คือเมืองพระเวียง) 2. วิหารหลวง สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ต่อมาวิหารทรุดโทรมลง เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) จึงได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใน พ.ศ.2354 ถึง พ.ศ.2382 วิหารหลังนี้จึงมีคุณค่าในแง่ของการสืบทอดรูปแบบทางสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่สมัยอยุธยา 3. วิหารธรรมศาลาและระเบียงคด วิหารธรรมศาลาสร้างขึ้นในราว พ.ศ.1919 เป็นวิหารด้านทิศตะวันออก ทำหน้าที่เป็นศาลาทางเข้าสู่องค์พระบรมธาตุเจดีย์ด้านทิศตะวันออก และใช้เป็นที่แสดงธรรมเทศนาในบางโอกาส ส่วนระเบียงคดสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเข้ามาปกครอง ใช้เป็นผนังหรือกำแพงล้อมรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ และเจดีย์ราย ทำให้พื้นที่บริเวณรายรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์และวิหารข้างเคียงกลายเป็นพื้นที่เขตพุทธาวาส 4. วิหารพระทรงม้าและวิหารเขียน เดิมเป็นวิหารทางเข้าสู่องค์พระบรมธาตุเจดีย์ด้านทิศเหนือ เพื่อเชื่อมเข้ากับบันไดขึ้นสู่ลานประทักษิณขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ ภายใน “วิหารพระทรงม้า” มีประติมากรรมปูนปั้นพุทธประวัติ ตอนมหาภิเนษกรมณ์ที่งดงาม ส่วนภายใน “วิหารเขียน” เดิมเคยมีภาพเขียนด้านพุทธประวัติ เมื่อภาพเขียนชำรุดมาก จึงได้ลบออกและปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องพุทธบูชา เรียกว่า “ศรีธรรมราชพิพิธภัณฑ์” 5. วิหารโพธิ์ลังกา (วิหารโพธิมณเฑียร) เป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบหนึ่งตามคตินิยมของลังกา มีการปลูกต้นโพธิ์โดยนำหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากประเทศศรีลังกามาปลูกไว้ตรงกลางวิหาร เพื่อแสดงสัญลักษณ์การตรัสรู้ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า